Ves­ter­sko­gin Ra­ken­nus­tar­vi­ke Ky

Uu­si Por­voon­tie 729b

Liikkeessämme valikoitu tuotevalikoima. Toimitamme isompiakin kokonaisuuksia perille asti rautaisella ammattitaidolla.

Aukioloajat

Maanantai - Perjantai: 8 - 17
Lauantai: 9 - 14
Sunnuntai: Suljettu

Yhteystiedot

info (at) vesterskog.fi
Uusi Porvoontie 729,
01120 Västerskog
YTJ 1618351-8

Puhelin

Kauppa: 09 8779 426
Kim Martin: 040 8336 601
Jan Sundberg: 040 5658 167

Valikoimassa

 • Puutavaraa
 • Rakennuslevyjä
 • Eristeitä
 • Laasteja
 • Kiinitystarvikkeita
 • Työkaluja
 • Maaleja
 • Pensseleitä, suteja, teloja
 • Puutarhatuotteita
 • Sadevesi- ja viemäriputkia sekä niiden osia.
 • Raudoitustarvikkeita

Facebookissa tarjouksia, kuulumisia sekä kuvia.

Tuotemerkit

Teknos

Teknos

Teknoksen monipuoliset kotimaiset maalit kodin remontoi­jil­le ja ammattilai­sil­le.

Ympäristö­ystävällinen ja kattava valikoima.

Ulkomaalit Sisämaalit Kalustemaalit Lakat ja vahat Tasoitteet Pesuaineet ja Ohenteet.

Virtasen Maalitehdas

Virta­sen Maali­teh­das

Muoteja tu­lee ja me­nee. Yk­si py­syy. Vaikka ympä­röi­vä maa­il­ma ja muo­dit ovat eh­ti­neet muut­tua mo­neen ker­taan, yksi on py­sy­nyt. Ni­mit­täin 60-vuo­ti­as päi­vän­san­karim­me, ai­kaa ja ku­lu­tu­sta kes­tä­vä Vir­ta­sen Nel­jän Öl­jyn Maa­li.

Würth

Würth

Saksalai­nen Würth -konserni on kiinnitti­mi­en ruuvien ja ruuvi­tarvik­keiden tappien kemikaali­en työkalujen ja asennus­mat­eri­aalien tukkumyy­jä.

Ferrometal

Ferrometal

Ferrometal Oy tunnetaan Itämeren alueella alan johtavana kiinnitys­tar­vik­kei­den ja asiakkai­den lopputuot­teen kokoonpa­noon sekä asentami­seen käytettävi­en pientarvik­kei­den toimittaja­na.

ESSVE

ESSVE

Kuluneen puolivuo­si­sadan aikana ESSVEstä on tullut yksi Euroopan johtavista kiinnikerat­kai­su­jen valmista­jis­ta ja olemme keränneet suuren määrän tietoa ammattira­ken­ta­ji­en tarpeista.

Ruukki

Ruukki

Ruukin katot ovat Suomen suosi­tuim­pia ja niillä on jopa 50 vuoden takuu.

Laadukkaat tuotteet hyvä palvelu ja lähes 60 vuoden kokemus ovat käytettä­vis­sän­ne.

Valitse­mal­la Ruukin voit luottaa että katto­pro­jek­tisi sujuu helposti.

Weckman

Weckman

Weckmanin historia ulottuu aina 1700-luvun puoliväliin saakka jolloin seppä­toi­min­nan tuloksena syntyivät ensimmäi­set Weckman-tuotteet.

Edustamme teräksen­ko­vaa suoma­lais­ta osaamista.

Icopal

Icopal

BMI Icopal tarjoaa täyden palvelun ratkaisuja raken­nus­ten ja rakentei­den suo­jaa­mi­seen ja peittämiseen. Päätuot­tei­tam­me ovat kate- ja veden­eris­tä­mis­ma­te­ri­aa­lit ja niihin liittyvät rakennusma­te­ri­aa­lit.

Biolan

Biolan

Luonnon vehreys ympärillä antaa meille energiaa terveyttä ja iloa.

Se on myös elinehto meille ja tuleville su­ku­pol­vil­le. Siksi tehtävämme on vaalia luontoa.

Me Biolanilla sitoudumme tekemään vihreitä tekoja – yhdessä sinun kanssasi.

Meltex

Meltex

Meltex Oy Plastics on kotimainen rakennus­tar­vi­ke­alan uran­uur­ta­ja joka on palvellut ammattira­ken­ta­jia jälleen­myy­jiä ja teol­li­suut­ta jo vuodesta 1993.

Meltex tarjoaa muovinlu­jaa osaamista tunnet­tu­na putki- ja kai­vo­val­mis­ta­ja­na.

Rotomon

Rotomon

Ro­to­mon on roh­ke­as­ti kas­va­va pu­tki- ja kai­vo­teh­das. Ko­ti­mai­set rum­pu­put­ket, sa­de­ve­si- ja sa­la­oja­put­ket, kaa­pe­lin­suo­ja­put­ket, pump­paa­mot, erot­ti­met, kai­vot ja jä­te­ve­si­jär­jes­tel­mät tuo­tan­tom­me vah­van yti­men.

Pihla

Pihla

Suomen suosituim­mis­sa ikkunoissa ja ovissa kohtaavat laatu ja helppous.

Siksi Pihla on varmasti hyvä.

Coloria

Coloria

Coloria Oy on jatkanut Nokialaista maalin­te­ko­pe­rin­net­tä jo vuodesta 2003 alkaen.

Olemme suomalai­nen perhe­yri­tys ja valmis­tam­me laaduk­kai­ta sisä- ja ulkomaa­le­ja lakkoja ja kuul­lot­tei­ta niin kulutta­jil­le kuin ammatti­lai­sil­le.

CG-Professional

CG-Professional

CG PROFES­SI­O­NAL / Cau­po Gro­up Oy tuot­taa am­mat­ti­ra­ken­ta­mi­sen ja te­ol­li­suu­den käyt­töön ETA/CE hy­väk­syt­tyjä pa­lo­kat­ko­tuot­tei­ta, teip­pe­jä, sau­ma­us- ja lii­maus­mas­soja se­kä e­ris­te­vaah­to­ja huo­mi­oi­den vii­mei­sim­mät EU vaa­ti­muk­set ja poh­jois­mai­set olo­suh­teet.

Linnax

Linnax

Laa­jaan va­li­koi­maam­me kuu­luu kym­me­niä tuo­te­merk­kejä ja tu­han­sia tuot­tei­ta. Tuot­tei­tam­me ovat kä­si­työ­ka­lut, pai­ne­il­ma­lait­teet, komp­res­so­rit, LED-polt­ti­mot ja -va­lai­si­met se­kä mo­net muut tuo­te­ko­ko­nai­suu­det ja nii­den oheis­tar­vik­keet.

Berner

Berner

Green­Caren laa­ja tuo­te­va­li­koi­ma pal­ve­lee ko­ti­puu­tar­hu­rei­den puu­tar­han­hoi­to­tar­pei­ta. Green­Care-tuot­teis­sa yh­dis­tyy asi­an­tun­ti­juus, help­po­us ja on­nis­tu­mi­sen ilo!

Ekovilla

Ekovilla

Eko­vil­la pi­tää ko­ti­si läm­pi­mä­nä kyl­mään ai­kaan ja so­pi­van vil­poi­sa­na, kun hel­le yl­lät­tää. Tä­män Eko­vil­la te­kee ener­gia­te­hok­kaas­ti ja laa­duk­kaa­sti. Erin­omai­sen Eko­vil­la­sta te­kee sen hen­git­tä­vyys, pit­kä käyt­töikä ja tur­val­li­suus.

On eris­tei­tä, ja sit­ten on ai­toa Eko­villaa

CE Lingdgren

C.E. Lindgren

C.E. Lindgren on innovatii­vi­nen ja luotettava laaduk­kai­den maalaus- ja rakennus­työ­vä­li­nei­den sekä erikois­har­jo­jen toimittaja.

Puumerkki

Puumerkki

Puumerkki on puurakenta­mi­seen erikois­tu­nut yhtiö joka palvelee rakennusliik­kei­tä jälleen­myy­jiä ja teolli­suut­ta Suomessa sekä Baltian maissa.


Primatimber

Kun on odottanut kesää pitkään ja hartaasti siitä haluaa ottaa kaiken irti.

PrimaTim­be­ril­lä haluamme auttaa sinua kaikin tavoin tekemään pihastasi parhaan mahdol­li­sen paikan nauttia elämästä.

Toimitus

Kauttamme saat täsmätoimituksen edullisesti pakettiautolla tai nosturillisella kuorma-autolla.

Lainaamme myös tarvittaessa peräkärryä ostosten yhteydessä.

Tarvittaessa voit tiedustella kuljetuksia rannasta eteenpäin paikallisten yrittäjien avulla. Pyydä lisätietoja.